O wierze Maryi (Łk 1,39-45)

Dzisiejsza Ewangelia opowiada o odwiedzinach Maryi u swojej krewnej Elżbiety, która, zgodnie ze słowami zwiastowania anielskiego, jest dla Niej znakiem, że „dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37). Takim samym znakiem dla Elżbiety jest Maryja, która pozostając dziewicą, poczęła z Ducha Świętego Syna Bożego (1,35). Zwiastowanie byłoby niemożliwe bez...

Kontynuuj czytanie

Jak doświadczyć własnego piękna? (Łk 3,10-18)

Można dzisiejszą Ewangelię czytać jako swoisty poradnik życiowy. Przychodzący nad Jordan ludzie pytają Jana Chrzciciela: „Cóż mamy czynić?” (Łk 3,10). Przychodzą do niego, bo ten nie tylko ich pociesza, uspokaja i rozumie, ale przede wszystkim pokazuje drogę ku prawdzie o nich samych. Drogę przez nawrócenie, przez nazwanie tego, co jest...

Kontynuuj czytanie

Przygotować drogę dla Pana (Łk 3,1-6)

Łukasz Ewangelista pisze jak rasowy historyk, czego próbkę mamy w rozważanym dzisiaj fragmencie Ewangelii. Od strony formy literackiej trzy pierwsze wersety przypominają tytuły czy nagłówki ksiąg prorockich, w których podaje się bliższe informacje na temat danego proroka, także te dotyczące czasu i miejsca jego wystąpienia. Tu jednak nie o Jana...

Kontynuuj czytanie

Czuwać, by spotkać Pana (Łk 21,25-28.34-36)

Ewangelia, którą rozpoczynamy czas Adwentu, brzmi nieco prowokacyjnie. Wpisuje się w temat adwentowego oczekiwania, tyle że na horyzoncie nie jest Boże Narodzenie, lecz przyjście Jezusa na końcu czasów. Jezus w mowie nazywanej eschatologiczną (Łk 21,8-36) zapowiada przyszłe prześladowanie jego uczniów, zniszczenie Jerozolimy i wreszcie znaki zwiastujące koniec obecnego czasu. Ton...

Kontynuuj czytanie

Kim jest Jezus Król? (J 18,33b-37)

Co to znaczy, że Jezus jest królem? Z pomocą przychodzi dzisiejsza Ewangelia, w której słyszymy, jak Jezus, w trakcie przesłuchania przed Piłatem, przedstawia się jako król królestwa, które „nie jest z tego świata” (J 18,36). Jaka jest zatem dynamika, rzeczywistość Chrystusowego panowania, królowania? 1. Logika królestwa Jezusa Najpierw doprecyzowanie przestrzenne...

Kontynuuj czytanie

Co czeka nas na końcu czasów? (Mk 13,24-32)

Dzisiejsza Ewangelia stanowi fragment najdłużej mowy Jezusa zapisanej przez ewangelistę Marka. Jest ona nazywana mową eschatologiczną, gdyż dotyczy „rzeczy ostatnich” (gr. eschata), które mają wydarzyć się na końcu czasów. Czytając jednak słowa Jezusa zapisane przez ewangelistę Marka w rozdziale trzynastym, stajemy wobec trudności uchwycenia chronologii zapowiadanych przez Jezusa wydarzeń. Jezus...

Kontynuuj czytanie

Wolni w miłości (Mk 12,38-44)

W ostatnią niedzielę czytaliśmy, jak jeden z uczonych w Piśmie zapytał Jezusa o najważniejsze ze wszystkich przykazań, na co w odpowiedzi Jezus wskazał na przykazanie miłości Boga i bliźniego (Mk 12,28-34). Uczony w Piśmie zgodził się z Jezusem, jakkolwiek powtarzając słowa obu przykazań, czyni to w sposób bezosobowy (12,33). Zmienia...

Kontynuuj czytanie

Pierwsze przykazanie (Mk 12,28b-34)

Pytanie uczonego w Piśmie o pierwsze ze wszystkich przykazań obowiązujących Żydów jest zrozumiałe, gdy uświadomimy sobie, że w czasach Jezusa rabini wyróżniali aż 613 przykazań wyprowadzonych z Biblii, dyskutując przy tym na temat wagi poszczególnych przepisów. Jezus bez wahania wskazuje na przykazanie miłości Boga i bliźniego. Ta odpowiedź znajduje uznanie...

Kontynuuj czytanie

Bartymeusz modelem ucznia Jezusa (Mk 10,46b-52)

Dzisiejsza Ewangelia jest zwykle odczytywana jako opowiadanie o uzdrowieniu niewidomego. Zauważa się jednak w tym tekście szereg elementów charakterystycznych dla narracji o powołaniu. Jezus nie tylko uzdrawia wzrok Bartymeusza, lecz uzdalnia go również do pójścia za sobą. Opowiadając historię Bartymeusza, ewangelista przedstawia go jako model ucznia Jezusa. Kontrastuje przy tym...

Kontynuuj czytanie

Wielcy w Chrystusie (Mk 10,35-45)

Nie tylko Jakub i Jan mają pragnienie zasiadania po prawicy i lewicy Chrystusa w Jego królestwie. Kiedy pozostali apostołowie usłyszeli, o co ci dwaj bracia proszą Jezusa, oburzyli się na nich, ujawniając tym samym własne ambicje władzy i dominacji. W odpowiedzi Jezus nie zakazuje im marzeń o wielkości, lecz podpowiada...

Kontynuuj czytanie