Dla PRIEST.PL prywatność danych stanowi podstawowy czynnik prowadzenia jej działalności.
Polityka prywatności PRIEST.PL i wszelkie działania z nią związane koncentrują się na przetwarzaniu danych osobowych w sposób właściwy i zgodny z prawem, przy jednoczesnym zachowaniu ich poufności, integralności i dostępności

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy PRIEST.PL, posługującą się dla potrzeb kontaktów adresem poczty elektronicznej: kontakt@priest.pl

W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności przedstawiono wszystkie aspekty polityki prywatności PRIEST.PL dotyczącej środowiska internetowego. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności opisano rodzaje gromadzonych przez PRIEST.PL informacji i wyjaśniono, w jaki sposób są one wykorzystywane.
PRIEST.PL przetwarza dane osobowe na terenie UE. PRIEST.PL działa w zgodzie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 („RODO”), które jest bezpośrednio wiążącym aktem prawnym. RODO chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych.
PRIEST.PL jest administratorem danych osobowych i definiuje cele i metody przetwarzania danych osobowych

Zasady

Polityka prywatności PRIEST.PL opiera się na poniższych zasadach ochrony danych:
• Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty;
• Gromadzenie danych osobowych odbywa się wyłącznie w określonych, jasno sprecyzowanych i prawnie uzasadnionych celach, a dalsze przetwarzanie tych danych nie może być sprzeczne z tymi celami;
• Gromadzenie danych osobowych odbywa się w sposób adekwatny, stosowny oraz w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w którym są one przetwarzane;
• Dane osobowe muszą być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
• Zostaną podjęte wszelkie stosowne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w stosunku do celu ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
• Dane osobowe są przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację osoby, której dotyczą, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, w którym są one przetwarzane;
• Wszystkie dane osobowe są poufne i muszą być przechowywane w sposób, który zapewnia ich należyte bezpieczeństwo;
• Osobom, których dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych osobowych
Gromadzenie danych osobowych

Osoby, które chcą skorzystać z usług PRIEST.PL i zamierzają przesłać informacje, mogą zostać poproszone o podanie danych osobowych niezbędnych do świadczenia i ulepszania usług przez PRIEST.PL. Dane osobowe mogą być przekazane za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji mobilnych, poczty elektronicznej, wszelkich innych wspieranych przez PRIEST.PL rozwiązań elektronicznych lub rozwiązań w zakresie oprogramowania, telefonicznie lub pocztą tradycyjną. Wszystkie dane osobowe są gromadzone zgodnie z przepisami RODO. PRIEST.PL przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji określonego, jasno sprecyzowanego i prawnie uzasadnionego celu lub celu wynikającego z przepisów prawa obowiązujących w miejscach, w których PRIEST.PL prowadzi działalność

Wykorzystywanie danych osobowych

PRIEST.PL wykorzystuje dane osobowe w celu, w którym zostały zebrane, i przechowuje je nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji tego celu. PRIEST.PL może przechowywać dane tak długo jak jest to konieczne do świadczenia usług, wywiązania się ze zobowiązań prawnych lub realizacji któregokolwiek z celów wymienionych powyżej. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie administratorzy PRIEST.PL oraz pracownicy podmiotów zależnych i stowarzyszonych, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia i mają uzasadniony powód
Wykorzystywanie plików cookie

Strona internetowa PRIEST.PL wykorzystuje pliki cookie lub podobne technologie w celu zapewnienia jak najlepszego świadczenia usług, analizowania trendów, administrowania stroną, obserwowania działań użytkowników na stronie internetowej i zbierania danych demograficznych o ogóle użytkowników. Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika w celu śledzenia wzorców zachowań na stronie i zapisywania preferencji. Pliki cookie wykorzystywane przez PRIEST.PL nie zawierają informacji, które pozwalałyby na bezpośrednią identyfikację danej osoby. Wykorzystując pliki cookie oraz technologie śledzące, PRIEST.PL automatycznie gromadzi niektóre informacje, takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki, dostawca usług internetowych, witryny odsyłające / strony końcowe, pliki wyświetlane na stronie PRIEST.PL (np. strony HTML, grafiki), system operacyjny, daty i godziny wizyt na stronie oraz sekwencje uruchamianych łączy, w celu analizowania trendów w statystykach zbiorczych i administrowania stroną. Użytkownicy mogą zarządzać plikami cookie, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej, jednakże wyłączenie plików cookie może wpłynąć na niektóre cechy strony PRIEST.PL, jak również ograniczyć jej funkcje i usługi.

Aby dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu plików cookie przez PRIEST.PL, należy zapoznać się z Polityką cookies PRIEST.PL.
Udostępnianie danych osobowych

PRIEST.PL udostępni dane osobowe podmiotom zewnętrznym wyłącznie w przypadkach opisanych poniżej:
• za zgodą osoby, której dotyczą dane osobowe;
• jeżeli służy to celowi bezpośrednio związanemu z pierwotnym celem, w którym zebrano dane osobowe;
• jeżeli jest to wymagane ze względu na obowiązujące przepisy prawa, nakaz administracyjny lub sądowy;
• jeżeli jest to wymagane w celu dochodzenia lub ochrony roszczeń lub obrony w postępowaniach sądowych;
• jeżeli służy to zapobieganiu nadużyciom lub innym czynom niedozwolonym, takim jak umyślne ataki, w celu zapewnienia ochrony danych.

PRIEST.PL nie udostępni danych osobowych podmiotom zewnętrznym w celu przetwarzania ich w celach marketingowych.

Bezpieczeństwo przetwarzania

PRIEST.PL przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo oraz stosuje i zachowuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, tak aby chronić dane osobowe przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub udzieleniem do nich dostępu, w szczególności w przypadkach, gdy przetwarzanie danych wymaga ich transmisji w sieci, oraz przed jakimikolwiek innymi niezgodnymi z prawem formami ich przetwarzania.
Prawa do ochrony danych osobowych

W każdej chwili osoby korzystające ze strony mają prawo do zażądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych osobowyc
Odpowiedzialność

Za niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności odpowiada zespół PRIEST.PL, który jest również odpowiedzialny za przestrzeganie jego zapisów. PRIEST.PL przestrzega przepisów RODO oraz wszelkich zasad zawartych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. PRIEST.PL przechowuje zapis działań związanych z przetwarzaniem powierzonych danych wraz z informacjami wymaganymi przez RODO. W stosownych przypadkach PRIEST.PL na żądanie udostępnia zapisy organom nadzorczym.

Skargi

Korzystający ze strony ma prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych przez PRIEST.PL. Wszelkie zapytania i skargi są rozpatrywane w odpowiednim czasie przez Inspektor Ochrony Danych Osobowych zgodnie z procedurami wewnętrznymi

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy korzystający stwierdzi, że proces przetwarzania danych osobowych przez PRIEST.PL narusza przepisy RODO, może również złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego
Zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności może podlegać aktualizacjom, m.in. wskutek zmian mających zastosowanie przepisów prawa czy też zmian w PRIEST.PL.