O moralności chrześcijańskiej

O moralności chrześcijańskiej

 1. Kto nadal ludziom 10 przykazań Bożych?

Nadał je ludziom Pan Bóg przez Mojżesza, a Jezus Chrystus w Nowym Testamencie te przykazania po­twierdził. Mojżesz był to wódz narodu żydowskiego i pośrednik między Bogiem a ludźmi swego narodu.

 1. Co to jest sumienie?

Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „To czyń, bo jest dobre; tamtego nie czyń, bo jest złe”.

 1. Kiedy człowiek popełnia grzech?

Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobro­wolnie przekracza przykazania Boże lub kościelne.

 1. Czym jest grzech?

Grzech jest obrazą Pana Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być śmiertelny lub powszedni.

 1. Na czym polega grzech śmiertelny?

Grzech śmiertelny polega na tym, że człowiek prze­kracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy waż­nej. Świadomie, czyli z poznaniem złego, i całkiem dobrowolnie, czyli z własnej woli.

 1. Na czym polega grzech powszedni?

Grzech powszedni polega na tym, że człowiek prze­kracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej lub przekracza je w rzeczy ważnej, lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

 1. Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?

Grzech śmiertelny powoduje utratę łaski uświęcają­cej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci

karę wieczną (piekło); grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej, lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary na ziemi lub w czyśćcu, przygłusza głos sumienia.

 1. Jakie są źródła grzechu?

Źródłami grzechu są: szatan, nasze złe skłonności po grzechu pierworodnym i złe otoczenie, czyli to, co sprzeciwia się Panu Bogu.

 1. Co to są grzechy cudze?

Grzechy cudze popełniamy wtedy, gdy pomagamy bliźniemu do grzechu.

 1. Co to jest nałóg?

Nałóg jest to stała skłonność do popełniania tych samych grzechów.

 1. Co to jest cnota?

Cnota jest to stała skłonność do spełniania dobrych uczynków.

 1. Co to są cnoty Boskie?

Cnoty Boskie są to te cnoty, które odnoszą się do Boga (udoskonalają naszą więź z Bogiem). Są to: wiara, nadzieja i miłość.

 1. Co to są cnoty obyczajowe?

Cnoty obyczajowe są to cnoty, które odnoszą się do nas samych i do naszego współżycia z drugimi ludź­mi (udoskonalają nasze obyczaje).

 1. Co to znaczy wierzyć Panu Bogu?

To znaczy uznawać za prawdę to, co Bóg objawił i czego naucza nas przez Kościół święty.

 1. Jaka powinna być nasza wiara?

Nasza wiara powinna być: powszechna, mocna, sta­ła, żywa.

 1. Co to znaczy ufać Panu Boga?

Ufać Panu Bogu, to znaczy spodziewać się z całą pewnością, że Pan Bóg odpuści nam grzechy i da łaski potrzebne do zbawienia.

 1. Co to znaczy miłować Pana Boga?

To znaczy cenić Pana Boga ponad wszystko na świe­cie i chętnie spełniać Jego wolę. Najpewniejszą ozna­ką miłości Boga jest miłość bliźnich.

 1. Co znaczy czcić Pana Boga?

Całym swoim postępowaniem, a szczególnie modli­twą okazywać, że Pan Bóg jest moim najwyższym Panem.

 1. Co to jest modlitwa?

Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Bogiem. Może ona być ustna, myślna, indywidualna lub li­turgiczna.

 1. W jakim celu winniśmy się modlić?

Aby Pana Boga uwielbiać, aby Mu dziękować, aby Go przepraszać oraz aby Go prosić.

 1. Jak trzeba się modlić?

Modlić należy się pobożnie, pokornie, wytrwale, z ufnością i poddaniem się woli Bożej.

 1. Co to jest Modlitwa Pańska i jak się dzieli?

Modlitwa Pańska – to modlitwa „Ojcze nasz”, której nauczył nas Pan Jezus. Dzieli się na wstęp i siedem próśb. Trzy pierwsze odnoszą się do chwały Boga, a cztery dalsze do naszych potrzeb.

 1. Jak dzieli się Pozdrowienie Anielskie?

Modlitwa „Zdrowaś Maryjo” dzieli się na słowa Ar­chanioła Gabriela, słowa św. Elżbiety i słowa Kościoła św.

 1. Na jaką pamiątkę odmawiamy modlitwę „Anioł Pański”?

„Anioł Pański” odmawiamy na pamiątkę tej chwili, w której Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

 1. Wymień obowiązujące święta kościelne.

Boże Narodzenie, Uroczystość Bożej Rodzicielki, Objawienie Pańskie, Ofiarowanie Pańskie, Triduum Paschalne, Boże Ciało, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Wszystkich Świętych.

 1. W jakim celu Kościół św. nakazuje post?

Abyśmy pokutowali za grzechy, abyśmy wyrabiali w sobie silną wolę.

 1. Jakie znasz rodzaje postów?

Co do jakości (od mięsa) i co do ilości (trzy razy dziennie, w tym raz do syta).

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com