O łasce i sakramentach świętych

O ŁASCE I SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH

 1. Co to jest łaska Boża?

Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

 1. Kto nam wysłużył łaskę Bożą?

Wszystkie łaski wysłużył nam Pan Jezus swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Otrzymujemy je tyl­ko przez Niego.

 1. Jałcie są rodzaje łaski Bożej?

Rozróżniamy łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową.

 1. Co to jest łaska uświęcająca?

Jest to łaska Chrystusa, dar darmo dany, przez który Bóg obdarza nas swoim życiem wlanym przez Du-cjia Świętego do naszej duszy, by ją uleczyć z grze­chu i uświęcić (jest to życie Boże w nas).

 1. Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy łaskę uświęcającą i przez co możemy ją utracić?

Łaskę uświęcającą otrzymaliśmy na chrzcie Św., a możemy ją utracić przez grzech śmiertelny.

 1. Jak możemy odzyskać łaskę uświęcającą?

Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez spowiedź św. i żal doskonały.

 1. Przez co pomnażamy łaskę uświęcającą?

Łaskę uświęcającą pomnażamy przez przyjmowanie sakramentów św. i spełnianie dobrych uczynków.

 1. Co to jest łaska uczynkowa?

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełnienia dobrych uczynków potrzebnych do zbawienia.

 1. Jak działa Laska uczynkowa?

Łaska uczynkowa oświeca nasz rozum, umacnia na­szą wolą w dobrym.

 1. Co to jest sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowie­nia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą (jest to nasze spotkanie z Chrystusem).

 1. Jak dzielimy sakramenty Św.?

Na sakramenty dla żywych na duszy i dla umarłych na duszy oraz na sakramenty powtarzalne i niepo­wtarzalne.

 1. Które sakramenty są dla żywych na duszy, a które dla umarłych na duszy?

Dla żywych na duszy są te sakramenty, które może­my przyjmować tylko wtedy, gdy mamy łaskę, uświę­cającą. Są to: bierzmowanie, Eucharystia, namasz­czenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo. Sakramen­ty dla umarłych na duszy to te, które dają lub przy­wracają łaskę uświęcającą. Są to: chrzest i pokuta.

 1. Które sakramenty przyjmujemy raz w życiu?

Raz w życiu można przyjąć chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo, bo wyciskają na duszy niezatarty znak szczególnej przynależności do Jezusa Chrystusa.

 1. Co to jest chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakra­ment, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła katolickiego. Pierwszy, bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych sakramentów; najpotrzebniejszy, bo bez nie­go nie można się zbawić. Zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłę­biania wiary.

 1. Jakie znasz rodzaje chrztu Św.?

Chrzest może być:

 1. uroczysty lub z wody,
 2. chrzest krwi,
 3. chrzest pragnienia.
 4. Kto może udzielić chrztu Św.?

Chrztu św. uroczystego może udzielić kapłan lub diakon, zaś chrztu z wody w nagłym wypadku może udzielić każdy człowiek.

 1. W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wy­padku?
 • obudzić intencję, że chcę ochrzcić,
 • polać czoło dziecka wodą święconą lub zwyczajną,
 • wypowiedzieć równocześnie słowa: „NN -ja cie­bie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.
 1. Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą męż­nie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 1. Jakie znasz inne nazwy bierzmowania?
 2. a) sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzie­lany jest temu, kto powinien sobie zdawać sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym katoli­kiem,
 3. b) sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakra­mencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami.
 4. Co oznacza słowo «bierzmowanie»?

Słowo «bierzmowanie» pochodzi od staropolskiego słowa «bierzmo». Była to belka umacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem umocnienie nas w wierze.

 1. Ile razy można przyjąć sakrament bierzmo­wania?

Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze „wyciska” na duszy znamię świadka Chry­stusowego.

 1. Jaki jest związek między chrztem a bierz­mowaniem?

Przez chrzest otrzymujemy prawo udziału w posłan­nictwie Jezusa Chrystusa (głoszenie słowa Bożego, oddawanie czci Bogu, przetwarzanie świata), przez sakrament bierzmowania przyjmujemy na siebie obo­wiązek, aby świadomie włączyć się w to posłannic­two (praca dla Kościoła) i otrzymujemy w tym celu pomoc łaski Bożej.

 1. Jakich łask udziela bierzmowanie?
 • Pomnaża łaskę uświęcającą,
 • wyciska niezatarty znak wyznawcy Chrystusa,
 • daje siedem darów Ducha Świętego,
 • daje łaskę uczynkową.
 1. Co to znaczy bronić swojej wiary?

Bronić swojej wiary, tzn. umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty, być krytycznym wobec tych, któ­rzy ośmieszają wiarę, nie dawać złym życiem powo­du do ataków na wiarę.

 1. Co to znaczy żyć według wiary?

To znaczy zachować na co dzień wszystkie przyka­zania, spełniać solidnie swoje obowiązki, żyć w zjed­noczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, nie­dzielną Mszę Św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunią Św., wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego.

24. Przez co mamy pogłębiać wiarę?

 • Przez modlitwę i czynny udział we Mszy Św.,
 • częstą spowiedź i Komunię Św.,
 • systematyczną katechezę w szkole, a nawet aż do końca życia,
 • przez czytanie Pisma Św. i książek katolickich,
 • przez życie na co dzień wiarą.

25. Przez co człowiek może utracić wiarę?

Człowiek może utracić wiarę przez zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji), opuszczanie modlitwy, Mszy św. oraz lekceważenie przykazań Bożych.

26. Jak należy przygotować się do sakramentu bierzmowania?

 • Modlić się o dary Ducha Świętego,
 • poznać najważniejsze prawdy wiary,
 • wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, praco­witość, silną wolę, życzliwość,
 • wybrać sobie patrona,
 • poprosić świadka do bierzmowania,
 • oczyścić duszę z grzechów.
 1. Kto udziela sakramentu bierzmowania?

Sakramentu bierzmowania udziela Biskup, a w na­głych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upo­ważniony kapłan.

 1. Jakie są najważniejsze ceremonie sakramen­tu bierzmowania?

Włożenie rąk przez ks. biskupa, co oznacza zstą­pienie Ducha Świętego, namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa: „Przyjmij znamię dam Ducha Świętego”.

29. Co to jest Krzyżmo Św.?

Krzyżmo święte jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez ks. biskupa w katedrze.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com