O KOŚCIELE ŚWIĘTYM

O KOŚCIELE ŚWIĘTYM

 1. Co to jest Kościół katolicki?

Kościół katolicki jest to:

 1. a) zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnic­twem papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów Św.,
 2. lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia (uczyć o Bogu i być zna­kiem Boga),
 3. Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkami – ludzie ochrzczeni połączeni z nim życiem Bo­żym (łaska uświęcająca), wzajemnie odpowiedzial­ni za siebie,
 4. owczarnia Pana Jezusa i Rodzina Boża.
 5. Kto założył Kościół katolicki?

Kościół katolicki założył Jezus Chrystus, gromadząc wiernych (nowy lud Boży), wybierając z nich 12 Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną gło­wą Kościoła.

 1. Kto obecnie jest Głową Kościoła?

Niewidzialną Głową Kościoła jest Jezus Chrystus. Wi­dzialną Głową Kościoła jest następca św. Piotra czyli papież w Rzymie, obecnie papież Benedykt XVI.

 1. Co jest celem i zadaniem Kościoła?

Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa (budowanie królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednocze­nia z Bogiem w wieczności).

 1. Jaką władzę dal Jezus Chrystus Kościołowi Św.?

Chrystus dał Kościołowi św. potrójną władzę: na­uczycielską, kapłańską i pasterską.

 1. Jakie cechy posiada Kościół katolicki?

Kościół katolicki posiada następujące cechy: jest jeden, święty, katolicki, czyli powszechny, i apostol­ski. Są to znaki prawdziwego Kościoła Chrystuso­wego.

 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest jeden?

Kościół jest jeden ponieważ:

 1. ma jednego najwyższego pasterza,
 2. głosi jedną i tę samą naukę,
 3. udziela wszędzie tych samych sakramentów św.
 4. Po czym poznajemy, że Kościół jest święty?

Kościół jest święty, ponieważ:

 1. głosi świętą naukę Jezusa Chrystusa,’
 2. sprawuje Najświętszą Ofiarę Mszy św. i udziela sakramentów Św.,
 • wychował i wychowuje zastępy świętych.
 1. Co to znaczy, że Kościół jest powszechny?

To znaczy, że jest przeznaczony dla wszystkich ludzi, rozszerza się po całej ziemi i trwa nieprzerwanie od ustanowienia przez Jezusa Chrystusa do końca świata.

 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest apostolski?

Kościół jest apostolski, ponieważ:

 1. uczy tego samego, co Apostołowie,
 2. udziela tych samych sakramentów, co oni,
 3. biskupi są prawowitymi następcami Apostołów.
 4. Przez kogo Chrystus ożywia i umacnia Kościół?

Przez Ducha Świętego.

 1. Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która po­chodzi od Ojca i Syna.

 1. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?

Duch Święty zstąpił na Apostołów w postaci ogni­stych języków w dzień Zielonych Świąt, dziesiątego dnia po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

 1. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?

Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie Św., a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania.

 1. Jaką rolę w Kościele pełnią biskupi i kapłani?

Biskupi są następcami Apostołów, a kapłani współ­pracownikami biskupów. Zjednoczeni z Ojcem świę­tym wypełniają urząd nauczycielski, kapłański i pa­sterski w Kościele.

 1. Co to jest diecezja?

Diecezja jest to część Kościoła, którą rządzi biskup diecezjalny. Diecezja dzieli się. na dekanaty, dekana­ty na parafie. Kilka diecezji tworzy metropolię – kil­ka metropolii tworzy prowincję kościelną.

 1. Co to jest świętych obcowanie?

Świętych obcowanie jest to duchowa łączność mię­dzy wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i święty­mi w niebie (Kościół pielgrzymujący, cierpiący i try­umfujący).

 1. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?

Matkę Najświętszą czcimy dlatego, bo jest:

 1. Matką Boga – Jezusa Chrystusa,
 2. Niepokalanie poczęta (wolna od grzechu pierwo­rodnego od pierwszej chwili życia),
 3. Wniebowzięta – z duszą i całym ciałem,
 4. Królową Polski.
 5. Wymień kilka ważniejszych świąt Matki Bożej
  Święto Ofiarowania Pańskiego – 2II;
  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 III;
  Królowej Polski – 3 V;

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny -15 VIII;

Matki Bożej Częstochowskiej – 26 VIII;

Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny – 8 XII.

 1. Wymień kilku polskich świętych
 • Św. Stanisław, biskup i męczennik (Wawel),
 • Św. Jan z Kęt (kościół Św. Anny w Krakowie),
 • Św. Jacek (kościół dominikanów w Krakowie),
 • św. Stanisław Kostka (Rzym),
 • Św. Maksymilian Kolbe,
 • Św. Królowa Jadwiga (Wawel).
 1. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?

Śmierć, sąd, piekło, czyściec, niebo.

 1. Co to jest śmierć?

Śmierć jest to odłączenie duszy od ciała człowieka. Patronem dobrej śmierci jest św. Józef. Dobra śmierć to śmierć w łasce uświęcającej.

 1. Jaki sąd czeka człowieka po śmierci?

Zaraz po śmierci sąd szczegółowy, a po zmartwych­wstaniu ciał – sąd ostateczny nad całą ludzkością.

 1. Co to jest czyściec?

Czyściec jest to stan kary doczesnej po śmierci.

 1. Co to jest niebo?

Niebo jest to miejsce, gdzie aniołowie i święci cie­szą się wiecznym szczęściem.

 1. Co to jest piekło?

Piekło jest to stan wiecznej kary.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com