NAJWAŻNIEJSZE PRAWDY WIARY

NAJWAŻNIEJSZE PRAWDY WIARY

 1. Jaka jest najważniejsza prawda wiary?

Najważniejszą prawdą wiary jest to, że Pan Bóg ist­nieje.

 1. Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje?

O istnieniu Pana Boga wiemy:

 • z istnienia świata i wielkiego ładu na świecie,
 • z przekonania wszystkich ludów,
 • z własnego sumienia,
 • z Objawienia Bożego.
 1. Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stwo­rzyciel nieba i ziemi. To Pan, Król, Sędzia, ale także dobry i miłosierny Ojciec

 1. Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem nie­skończenie doskonałym?

Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym, czyli posiada wszystkie możliwe doskonałości.

 1. Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem?

Pan Bóg jest Duchem, tzn. że jest niewidzialny, nie­śmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum i wolną wolę.

 1. Co to jest Trójca Święta?

Jedne Bóg w trzech Osobach Boskich: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

 1. Dlaczego trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem?

Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę samą naturę, czyli te same doskonałości.

 1. Jakie przymioty posiada Pan Bóg?

Pan Bóg jest:

 1. wieczny: zawsze był, jest i będzie,
 2. wszechmocny: wszystko, co chce, może uczynić,
 3. niezmienny: zawsze jest ten sam,
 4. najmędrszy: wszystko, co robi, jest mądre i dobre,
 5. święty: złego nie chce, grzechem się brzydzi, najsprawiedliwszy: za dobre wynagradza i za złe karze,
 6. g) najmiłosierniejszy: pragnie zbawienia wszystkich
 7. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

Gdyż Boga stworzył, czyli uczynił z niczego, cały świat.

 1. Na co Pan Bóg stworzył cały świat?

Dla chwały swojej i dla dobra, i szczęścia stworzeń.

 1. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem?

Opatrznością Bożą.

 1. Kto to są aniołowie?

Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opie­kowali się nimi. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami.

 1. Kto to jest człowiek?

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmier­telnej.

 1. Co człowiek ma dzięki duszy?

Człowiek dzięki duszy ma rozum, dlatego myśli i tworzy, oraz wolną wolę, dzięki której może wy­bierać między dobrem a złem.

 1. Po co Pan Bóg stworzył człowieka?

Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

 1. Jakie dary od Boga otrzymali pierwsi rodzi­ce, Adam i Ewa?

Otrzymali oni od Boga łaskę uświęcającą, udział w życiu samego Boga, bystry rozum, wolę skłonną do dobrego, nieśmiertelność.

 1. Jakimi byli pierwsi ludzie, gdy ich Pan Bóg stworzył?

Byli dziećmi Bożymi, dobrymi i szczęśliwymi.

 1. Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście?

Przez nieposłuszeństwo względem Pana Boga, któ­re nazywamy grzechem pierworodnym.

 1. Jak nazywamy inaczej grzech pierworodny?

Nazywamy go także grzechem dziedzicznym, bo przechodzi z rodziców na dzieci.

 1. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?

Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy Ją Niepokalanie Poczętą.

 1. Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie po grzechu pierworodnym mogli otrzymać łaskę i wiecz­ne szczęście?

Pan Bóg ulitował się nad ludźmi i już pierwszym rodzicom obiecał, że ześle im Zbawiciela.

 1. W jaki sposób Pan Bóg przygotował ludzi na przyjście Zbawiciela?

Przez wybrany naród izraelski, przez proroctwa me­sjańskie oraz przez figury mesjańskie.

 1. Co to są proroctwa mesjańskie?

Proroctwa mesjańskie są to przepowiednie proroków Starego Testamentu o przyszłym Zbawicielu.

 1. Co to są figury mesjańskie?

Figury mesjańskie są to osoby, rzeczy lub zdarzenia ze Starego Testamentu, które maję pewne podobień­stwo z życiem i czynami przyszłego Zbawiciela.

 1. Kto jest obiecanym Zbawicielem świata?

Obiecanym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus.

 1. Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się czło­wiekiem dla naszego zbawienia.

 1. Co znaczy imię Jezus Chrystus?

Jezus – Zbawiciel, Chrystus – Mesjasz, Pomazaniec Pański.

 1. Kto jest Ojcem, Matką i Opiekunem Pana Je­zusa?

Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec, Matką – Naj­świętsza Maryja Panna, Opiekunem – św. Józef.

 1. Skąd wiemy, że Jezus Chrystus jest Bogiem?

O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy, gdyż:

 • powiedział o tym Bóg Ojciec,
 • zaświadczyli to Apostołowie,
 • wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus,
 • swoje wyznanie potwierdził Jezus Chrystus cu­dami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.
 1. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem?

Mówi o tym Ewangelia, bo narodził się z Matki, od­czuwał głód, pragnienie, zmęczenie, cierpiał i umarł, oraz historycy rzymscy i żydowscy (Tacyt, Pliniusz).

 1. Gdzie i kiedy narodził się Jezus?

Pan Jezus narodził się w Palestynie, w miasteczku Betlejem, za panowania cesarza rzymskiego Augu­sta i króla żydowskiego Heroda.

 1. Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Je­zusa.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni czterdziestego dnia po narodzeniu, pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu, ucieczka do Egiptu przed gniewem Hero­da, pobyt w Nazarecie do trzydziestego roku życia, chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela, 3 lata pu­blicznej działalności, powołanie 12 Apostołów, usta­nowienie Kościoła Św., wybór św. Piotra na następ­cę, śmierć na krzyżu na w Wielki Piątek o godz. 15, zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci, wnie­bowstąpienie czterdziestego dnia po Zmartwychwsta­niu z Góry Oliwnej.

 1. Co to jest cud?

Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg.

 1. Wymień kilka cudów Pana Jezusa:

1) Przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej,

 • Rozmnożenie chleba,
 • Uzdrowienie paralityka,
 • Wskrzeszenie Łazarza,
 1. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa.
 • O synu marnotrawnym,
 • o miłosiernym Samarytaninie,
 • o Dobrym Pasterzu,
 • o robotnikach w winnicy,
 • o talentach,
 • o pszenicy i kąkolu.
 1. Jakie jest najważniejsze przykazanie?

Najważniejszym przykazaniem jest przykazanie mi­łości: „Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z ca­łego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszyst­kich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie same­go. Pan Bóg objawił je już w Starym Testamencie.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com