Zgłoszenia do WSD w Pelplinie

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie informuje o warunkach przyjęcia na studia w roku akademicki 2019/2020.

Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, winni do 11 lipca 2019 r.zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną(umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 58 536 17 62) i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie, skierowane do J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego,
 2. własnoręcznie napisany życiorys,
 3. świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę,
 4. świadectwo dojrzałości w oryginale,
 5. świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej,
 6. skrócony odpis aktu urodzenia,
 7. metrykę chrztu  i  bierzmowania,
 8. kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej,
 9. wydrukowany z systemuInternetowej Rejestracji Kandydatów(IRK: http://www.umk.pl/kandydaci/)i podpisany formularz podania,
 10. cztery aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK),
 11. dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej
  warunków odpłatności za usługi edukacyjne,
 12. potwierdzenie dokonania wpłaty rekrutacyjnej (opłata w wysokości 85 zł – wpłacona na konto indywidualne, które kandydat otrzymuje po zarejestrowaniu się w IRK).

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tymkandydaci winni zarejestrować się do 11lipca br. na stronie internetowej Uniwersytetu(www.umk.pl/kandydaci)i odbyć rozmowę kwalifikacyjną, która będzie miała miejsce15  lipca 2019 r. o godz. 9:00w budynku Wydziału Teologicznego przy ul. Gagarina 37 w Toruniu.

Obok rozmowy kwalifikacyjnej kryterium branym pod uwagę przy przyjęciu na studia będzie również wynik egzaminu dojrzałości. Przewidziany jest także drugi nabór, o ile nie zostanie wyczerpany limit miejsc na Wydziale Teologicznym UMK. O ewentualnym drugim naborze, terminie składania dokumentów i egzaminie wstępnym, będziemy informować na stronie internetowej WSD (www.seminariumpelplin.pl) po ich ogłoszeniu.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com