Przykładowe sprawdziany

klasa 5

1. Kim są Aniołowie?

a. Anioły nie są duchami, mają ciało, mają rozum i są bardziej głupie niż ludzie.

b. Anioły są nikim.

c. Anioły są duchami, nie mają ciała, mają rozum i są bardziej inteligentni niż ludzi, poprawią kochać i wybierać między dobrem a złem.

d. Anioły są pracownikami Diabła.

2. Wymień imienia trzech najważniejszych Archaniołów.

a. Michał, Rafał i Gabriel

b. Janusz, Grażyna i Sebiks

c. Zygmunt, Zenon i Ziutek

d. Kacper, Melchior i Baltazar

3. Co Bóg stworzył wg. Księgi Rodzaju w poszczególne dni?

Dzień 1

dzień 2

dzień 3

dzień 4

dzień 5

dzień 6

dzień 7

4. Napisz definicje grzechu pierworodnego.

5. Gdzie w Piśmie Świętym znajduje się protoewangelia?

6. Jaki patriarcha miał dwunastu synów?

a. Abraham
b. Jozef
c. Jakub

7. Dokad Pan Bog posyla Jonasza?
a. do Jerozolimy
b. do Sodomy
c. do Niniwy

8. Jaka i czyja misje zapowiada przebywanie Jonasza we wnętrzu ryby?
a. Zmartwychwstanie Jezusa po trzech dniach od ukrzyżowania
b. Boże Narodzenie
c. ze Piotr trzy razy powie, ze nie zna Jezusa

9. Czym jest Pascha dla izraelitów?

klasa 6

1. Wymień sposoby przemawiania Boga do człowieka i opisz wybrany przez siebie.

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Napisz zadania proroka Starego Testamentu

3. Zaznacz prawdziwe informacje o królu Salomonie

Mądry, Syn Jakuba, doprowadził Izrael do upadku, prowadził wiele wojen,

następca króla Dawida, budowniczy świątyni Jerozolimskiej, rozrzutny

zasłyną jako sprawiedliwy sędzia, na starość czcił pogańskich bogów

4. Według tradycji król Dawid jest autorem jakiej części Pisma Świętego w Starym Testamencie?

5. Która księga Pisma Świętego wspomina postać króla Jozjasza, odnowiciela narodu wybranego i wiary w Izraelu, uznawanego za figurę Mesjasza?

6. Prorok Ezechiel był (zaznacz prawdziwe informacje):

 • kapłanem

 • mieszkał w Izraelu

 • prorok

 • dołował Izraelitów, mówiąc że nic się im nie uda

 • ostro ich upominał

 • miał wizję w której kości ludzi zostały ożywione i na nowo stały się ludźmi

 • zapowiadał wyjście z niewoli egipskiej

7. Na osi czasu zaznacz przebieg powstania Machabeuszy i wymień najważniejsze postacie tego czasu.

8. Wymień księgi mądrościowe w Starym Testamencie.

klasa 7

1. Wybierz określenia, które pasują do bierzmowania, i wpisz do tabeli odpowiednie litery.

Bierzmowanie to sakrament:

2. Wpisz brakujące dary Ducha Świętego.

3. Uzupełnij „równanie”.

4. Wyjaśnij pojęcie „Objawienie” i podaj jego rodzaje.

5. Wymień trzy etapy historii zbawienia.

6. Wpisz wiadomości dotyczące Pisma Świętego.

ST

NT

ST

NT

ST

NT

Stary Testament – …………… ksiąg

Nowy Testament – …………… ksiąg

7. Zapisz przy pomocy sigli biblijnych.

8. Wyjaśnij, jaki rodzaj prawd przekazuje nam poemat o stworzeniu świata.

9. Streść krótko biblijną opowieść o potopie.

10. Jaką prawdę przekazuje nam opowiadanie o wieży Babel?

11. Wymień imiona Patriarchów i opisz ich rolę w Narodzie Wybranym.

klasa 8

 1. Uzasadnij krótko twierdzenie, że jedynie Bóg może dać człowiekowi szczęście.
 1. Narysuj znak obok cech charakterystycznych dla prawdziwej wspólnoty:

 

 

 

.

 1. Scharakteryzuj krótko wybraną przez siebie wspólnotę działającą w Kościele.
 1. Jakie wydarzenia kojarzą Ci się ze słowem Pascha, zaznacz kolorem najważniejsze z nich:

PASCHA

 1. Spośród sakramentów wybierz te, które można przyjąć wielokrotnie (postaw znak x w odpowiednim okienku):

a. chrzest,

b. bierzmowanie,

c. Eucharystia,

d. pokuta i pojednanie

e. namaszczenie chorych,

f. świecenia,

g. małżeństwo.

a

b

c

d

e

f

g

 1. Podaj definicję liturgii:

Liturgia to:

 1. Ułóż krótką /jedno zdanie/ modlitwę dziękczynienia lub uwielbienia .

 1. Wymień trzy rodzaje grzechów:

 1. Połącz skutki z odpowiednim sakramentem:

Chrzest

Bierzmowanie

Eucharystia

Pokuta i pojednanie

Święcenia

Małżeństwo

wyciska w duszy niezniszczalny znak, „znamię”,

pieczęć Ducha Świętego

?

pojednanie z Bogiem i doświadczenie Jego miłosiernej miłości

udziela łaski Chrystusa, która umacnia miłość małżeńską

i pomaga w trudnościach życiowych,

 1. Spośród wymienionych osób wybierz szafarzy odpowiednich sakramentów. W tabelę wpisz właściwe litery:

chrzest

małżeństwo

Eucharystia

święcenia

a. kapłan, b. kleryk, c. diakon, d. biskup, e. każdy człowiek, f. narzeczeni, g. człowiek wierzący,

 

 

 1. Uzupełnij informacje o chrzcie i namaszczeniu chorych:

 

Sakrament

Chrzest

Ustanowienie

Szafarz

Skutki

Liturgia

(znaki symbole)

 

 

Sakrament

Namaszczenie chorych

Ustanowienie

Szafarz

Skutki

Liturgia

(znaki symbole)

 

 1. Wymień elementy składające się na liturgię Słowa w czasie Mszy świętej:

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com