O sakramentach

O sakramentach

 1. Co to jest Najświętszy Sakrament?

Jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Je­zusa pod postaciami chleba i wina.

 1. Kiedy i jakimi słowami został ustanowiony Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w cza­sie Ostatniei Wieczerzy w Wielki Czwartek słowa­mi: Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało moje – bierzcie i pijcie, to jest bowiem kielich Krwi mojej.

 1. W jakim celu ustanowił Jezus Chrystus Naj­świętszy Sakrament?

Aby za nas się ofiarować we Mszy Św., w Komunii św. być naszym pokarmem oraz aby stale przeby­wać wśród nas.

 1. Komu Pan Jezus dał władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją?

Słowami: „To czyńcie na moją pamiątkę” – dał Pan Jezus władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją Apostołom, a przez nich biskupom i kapłanom.

 1. Co to jest Msza Św.?

Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Chrystus ofiaruje się za nas swemu Ojcu niebieskie­mu pod postaciami chleba i wina.

 1. Z jakich części składa się Msza Św.?

Msza św. składa się z liturgii słowa i liturgii Ofiary.

 1. Liturgia Ofiary obejmuje:
 2. przygotowanie darów ofiarnych,
 3. dokonanie ofiary (przeistoczenie),
 4. ucztę ofiarną (Komunię Św.),
 5. dziękczynienie.
 6. Kiedy dobrze uczestniczymy we Mszy Św.?

Wtedy, kiedy jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy Św., modlimy się wspólnie z kapłanem i ofia­rujemy się wraz z Chrystusem Bogu Ojcu. W pełni uczestniczymy wówczas, gdy w czasie Mszy św. przyjmujemy Komunię świętą.

 1. Co to jest Komunia Św.?

Komunia św. jest to spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod Postaciami chleba i wina.

 1. Pod jakimi warunkami możemy często przyj­mować Komunię Św.?

Komunię Św. możemy często przyjmować, gdy:

 1. a) mamy łaskę uświęcającą,
 2. czystą intencję (chęć zjednoczenia z Jezusem),
 3. zachowamy post eucharystyczny – 1 godzinę.
 4. Jakie są skutki dobrze przyjętej Komunii Św.?
 5. Pomnożenie łaski uświęcającej,
 6. zgładzenie grzechów powszednich,
 7. pomoc w walce z grzechem,
 8. jest zadatkiem zmartwychwstania.
 9. Co należy uczynić po Komunii Św.?

Należy powitać Pana Jezusa, podziękować Mu za przy­bycie, oddać Mu serce i przedstawić swoje prośby.

 1. Co to jest sakrament pokuty?

Sakrament pokuty, czyli pojednania, jest to sakra­ment, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa od­puszcza nam grzechy po chrzcie św. popełnione i daje pomoc, aby stać się lepszym człowiekiem.

 1. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus sakrament pokuty?

Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty w dniu swe­go zmartwychwstania, mówiąc do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuści­cie, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą zatrzymane”.

 1. Komu przekazał Jezus władzę odpuszczania grzechów?

Apostołom, biskupom i kapłanom.

 1. Co to jest rachunek sumienia?

Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grze­chów od ostatniej dobrej spowiedzi.

 1. Co to jest żal za grzechy?

Jest to boleść duszy z powodu obrażenia dobrego Boga, przepraszanie Go i wewnętrzne nawrócenie.

 1. Co to jest mocne postanowienie poprawy?

Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów.

 1. Co to jest spowiedź?

Spowiedź jest to wyznanie grzechów Panu Bogu w obecności kapłana, aby otrzymać rozgrzeszenie.

 1. Co to jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie jest to odprawienie pokuty zada­nej przez kapłana.

 1. Kiedy żal za grzechy jest doskonały, a kiedy mniej doskonały?

Doskonały żal za grzechy jest wtedy, gdy żałujemy z miłości do Boga. On gładzi grzechy, gdy człowiek pragnie spowiedzi, a nie ma do niej okazji. Żal mniej doskonały płynie z obawy przed karą Bożą.

 1. Co to jest odpust?

Odpust jest to częściowe lub zupełne darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone.

 1. Co to jest namaszczenie chorych?

Namaszczenie chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy,
ulgą w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.

 1. Kiedy należy przyjmować sakrament na­ maszczenia chorych?

Namaszczenie chorych należy przyjmować w każ­dej poważnej chorobie (nie można przyjęcia tego sakramentu odkładać na ostatnie chwile życia).

 1. Co to jest kapłaństwo?

Kapłaństwo jest to sakrament, który daje władzę gło­szenia słowa Bożego, składania ofiary Mszy św. i udzielania sakramentów św. oraz łaskę godnego ich wykonywania.

 1. Co rozumiemy przez powszechne kapłaństwowiernych?

Powszechne kapłaństwo wiernych polega na tym, że każdy wierny na mocy sakramentu chrztu uczestni­czy w pewnym stopniu w mesjańskim posłannictwie Jezusa Chrystusa.

 1. Co to jest sakrament małżeństwa?

Sakrament małżeństwa jest to nierozerwalny zwią­zek ochrzczonych, mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełnienia obowiąz­ków małżeńskich i rodzinnych.

 1. Jakie są najważniejsze cechy małżeństwa chrześcijańskiego?

Jest ono jedno, to znaczy może je zawrzeć jeden męż­czyzna z jedna niewiastą oraz jest nierozerwalne – to znaczy trwa aż do śmierci.

 1. Co to są sakramentalia?

Sakramentalia są to rzeczy poświęcone oraz poświę­cenia i błogosławieństwa, które ustanowił Kościół św. dla dobra duszy i ciała.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com