ZADOŚĆUCZYNIENIE

„Zadośćuczynienie” polega na spłaceniu długów jakie zaciągnęliśmy przez popełnienie grzechu, wobec Pana Boga, bliźnich, siebie samego i świata w którym żyjemy – w czterech płaszczyznach grzechu. WYPEŁNIENIE POKUTY – W praktyce zadośćuczynienie polega na wypełnieniu nadanej i przyjętej pokuty. Pokuta musi być przyjęta a spowiednik nadając pokutę musi wiedzieć czy ta...

Continue reading

SZCZERA SPOWIEDŹ

Tu wchodzimy w zakres tzw. materii tego sakramentu, (formą jest absolucja). Materią sakramentu pokuty jest grzech ciężki. Co z człowiekiem, który przyszedł do spowiedzi i ma tylko grzechy lekkie, a nie ma ciężkiego? Nie ma materii. Papież i nauczania posoborowe wyraźnie mówią, że nie wolno ludzi dystansować od sakramentu pokuty,...

Continue reading

MOCNE POSTANOWIENIE POPRAWY

Warunek trzeci – mocne postanowienie poprawy – jest naturalną konsekwencją rachunku sumienia i żalu za grzechy, dlatego też Postanowienie poprawy musi spełniać kilka zasadniczych warunków. Musi ono być: •Realne – możliwe do wykonania. •Proporcjonalne w stosunku do winy. •Konkretne – z jednego, konkretnego grzechu i nad nim skupiamy uwagę jeśli chodzi o...

Continue reading

Żal za grzechy

Podobnie jak pierwszy warunek, żal za grzechy nie polega na przeczytaniu kilku strof z książeczki. To nie jest żal. Tekst w książeczce to jest tylko pewna forma pomocy, by ten żal wzbudzić, ale istotą nie jest przeczytanie tekstu. Żal za grzechy rodzi się wtedy, kiedy mamy dobrze przeprowadzony rachunek sumienia,...

Continue reading

RACHUNEK SUMIENIA

Istotą rachunku sumienia jest uświadomienie sobie zła i dobra, które człowiek uczynił od momentu ostatniej spowiedzi. Rachunek sumienia to: • nie jest rachunek z grzechów – przychodzimy do sakramentu spowiedzi z grzechami, ale to nas nie zwalnia od tego, abyśmy dokonując refleksji nad swoimi czynami nie zwracali uwagi na to,...

Continue reading

Pięć warunków dobrej spowiedzi – wprowadzenie

Sakrament pokuty i pojednania jest aktem liturgicznym, poprzez który chrześcijanin w postawie nawrócenia prosi o przebaczenie Boga i o pojednanie z Kościołem (KKK 1440). Polega na wyznaniu grzechów przez penitenta, spowiednikowi. Według Katechizmu, ponieważ, zgodnie z tradycją judeo-chrześcijańską, odpuszczać grzech może tylko Bóg (por. Mk 2,7), Kościół rozumie swoje zadanie jako udział w misji niesienia przebaczenia, które Chrystus,...

Continue reading

PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH – WSTĘP

Przez przykazania kościelne należy rozumieć nakazy Kościoła, które określają religijno-moralne zobowiązania chrześcijan z uwzględnieniem historii, kultury i tradycji obowiązujących w danym kraju. Mają na celu osiągnięcie przez człowieka życia wiecznego. Katalog przykazań kościelnych (najczęściej obejmuje pięć przykazań) nie jest zbyt stary i sięga późnego średniowiecza. Pierwszy o przykazaniach kościelnych mówił...

Continue reading

I PRZYKAZANIE KOŚCIELNE

Przykazanie to domaga się od wiernych udziału w celebracji Eucharystii, na której gromadzi się wspólnota wierzących, aby upamiętnić zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kodeks Prawa Kanonicznego wyjaśnia, że nakazowi uczestniczenia we Mszy Świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest ona odprawiana w obrządku katolickim w sam...

Continue reading

II PRZYKAZANIE KOŚCIELNE

W tym przykazaniu chodzi o nasze przygotowanie się do pełnego udziału w Eucharystii. Ma ono nastąpić poprzez przystąpienie do sakramentu pojednania, czyli przystąpienia do spowiedzi świętej, dzięki czemu w pełni możemy uczestniczyć w Mszy Świętej. Przykazanie II mówi, że absolutnym minimum jest RAZ W ROKU z uwagi na przypadającą raz w...

Continue reading

III PRZYKAZANIE KOŚCIELNE

Obowiązek ten określono na Soborze Lateraneńskim IV w roku 1215. Wówczas wierni bardzo rzadko przystępowali do Komunii Świętej, najczęściej raz w roku. Papież Innocenty III, kierujący w/w soborem, chciał utrzymać to minimum i dlatego zobowiązał katolików, aby w okresie Paschy przystąpili do Komunii Świętej. Obowiązuje to nas również obecnie i...

Continue reading

V PRZYKAZANIE KOŚCIELNE

Ostatnie z przykazań jest bardzo zwięzłe, gdy chodzi o sformułowanie, obejmuje natomiast niezwykle szeroki wachlarz zagadnień, które trudno będzie przedstawić wyczerpująco. Należy przede wszystkim odnieść się do samego pojęcia - Kościół. Wiemy, że tym terminem określamy wspólnotę ludzi wierzących, ochrzczonych, złączonych z Chrystusem jako swoją Głową, żyjących zgodnie z regułami...

Continue reading

IV PRZYKAZANIE KOŚCIELNE

W odniesieniu do tego przykazania Episkopat Polski wyjaśnia (12 VI 2002), że wszyscy wierni winni czynić pokutę. W celu wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni i okresy pokuty. W tym czasie każdy wierzący powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu jego serca, co należy do istoty pokuty...

Continue reading

Błogosławieństwa ewangeliczne

Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą synami...

Continue reading

O sakramentach

Co to jest Najświętszy Sakrament? Jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Je­zusa pod postaciami chleba i wina. Kiedy i jakimi słowami został ustanowiony Najświętszy Sakrament? Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w cza­sie Ostatniei Wieczerzy w Wielki Czwartek słowa­mi: Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało moje - bierzcie...

Continue reading

O łasce i sakramentach świętych

Co to jest łaska Boża? Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia. Kto nam wysłużył łaskę Bożą? Wszystkie łaski wysłużył nam Pan Jezus swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Otrzymujemy je tyl­ko przez Niego. Jałcie są rodzaje łaski Bożej? Rozróżniamy łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową....

Continue reading

O moralności chrześcijańskiej

Kto nadal ludziom 10 przykazań Bożych? Nadał je ludziom Pan Bóg przez Mojżesza, a Jezus Chrystus w Nowym Testamencie te przykazania po­twierdził. Mojżesz był to wódz narodu żydowskiego i pośrednik między Bogiem a ludźmi swego narodu. Co to jest sumienie? Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „To czyń, bo...

Continue reading

Pięć przykazań kościelnych

W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac nieko­niecznych Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramen­tu pokuty. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanoc­nym, przyjść Komunię świętą. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty po­wstrzymywać się od udziału w...

Continue reading

Tajemnice Różańca Świętego

Część I - Tajemnice radosne Zwiastowanie NMP Nawiedzenie św. Elżbiety Narodzenie Pana Jezusa Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Znalezienie Pana Jezusa w świątyni Część II - Tajemnice światła Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Objawienie w Kanie Galilejskiej Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do na­wrócenia Przemienienie na górze Tabor Ustanowienie Eucharystii...

Continue reading