Dziesięć przykazań Bożych

Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nada­ Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czcij ojca twego i matkę twoją. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliź­niemu twemu. Nie pożądaj żony bliźniego twego. Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego.

Kontynuuj czytanie

O KOŚCIELE ŚWIĘTYM

Co to jest Kościół katolicki? Kościół katolicki jest to: a) zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnic­twem papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów Św., lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia (uczyć o Bogu i być zna­kiem Boga), Ciało Mistyczne Jezusa...

Kontynuuj czytanie

NAJWAŻNIEJSZE PRAWDY WIARY

Jaka jest najważniejsza prawda wiary? Najważniejszą prawdą wiary jest to, że Pan Bóg ist­nieje. Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje? O istnieniu Pana Boga wiemy: z istnienia świata i wielkiego ładu na świecie, z przekonania wszystkich ludów, z własnego sumienia, z Objawienia Bożego. Kto to jest Pan Bóg? Pan Bóg...

Kontynuuj czytanie

Sześć prawd wiary

Jest jeden Bóg. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre nagradza, a za złe karze. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie

Kontynuuj czytanie

Skład Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzy­ciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowali, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga,...

Kontynuuj czytanie

O OBJAWIENIU BOŻYM

W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg ob­jawił? To wszystko, co Pan Bóg objawił, zawiera się w Pi­śmie św. i Tradycji. Co to jest Pismo Św.? Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod na­tchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi. Kto jest autorem Pisma Św.?...

Kontynuuj czytanie